/       /       /   
  • Evaluarea și combaterea riscurilor. Este, poate, cel mai important pas în activitatea de protecția muncii. Riscurile la care sunt expuși lucrătorii trebuie reduse la minim pentru o bună desfășurare a procesului de muncă.
  • Întocmirea de instrucțiuni specifice activităților desfășurate.
  • Efectuarea instructajelor introductiv-generale, și punerea la dispoziția clientului a documentelor și tematicilor necesare în vederea efectuării instructajului la locul de muncă și a instructajelor periodice.
  • Reprezentarea la controalele ITM. Îți venim în ajutor atunci când vrei să te focusezi pe afacerea ta. Astfel, te putem reprezenta în relația cu organele de control abilitate.
  • Cercetarea evenimentelor. Colectarea documentelor necesare, întocmirea dosarului de cercetare și colaborarea cu inspectorii de muncă în vederea soluționării cercetării evenimentului.
  • Ținerea evidenței pentru:

- activitățile ce necesită autorizații speciale (ex. stivuitorist).

- datele la care trebuie efectuate verificări și activități specifice (ex. examenele medicale, verificările PRAM etc).

- substanțele periculoase produse sau comercializate, și transmiterea datelor către ITM.

 • Consultanță și îndrumare în domeniul protecției muncii. Când întâlnești situații dificile, apelează la noi cu încredere!
 • Extras din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006

  • Art. 15.- (1) Activitățile de prevenire și protecție desfășurate prin modalitățile prevăzute la art. 14 în cadrul intreprinderii și/sau al unității sunt următoarele:
  • 1. identificarea pericolelor și evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a șistemului de muncă, respectiv executant, sarcina de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă și mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;
  • 2. elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea și actualizarea planului de prevenire și protecție;
  • 3. elaborarea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă, ținând seama de particularitățile activităților și ale unității/intreprinderii, precum și ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, și difuzarea acestora în intreprindere și/sau unitate numai după ce au fost aprobate de către angajator;
  • 4. propunerea atribuțiilor și răspunderilor în domeniul securității și sănătății în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcțiilor exercitate, care se consemnează în fișa postului, cu aprobarea angajatorului;
  • 5. verificarea însușirii și aplicării de către toți lucrătorii a masurilor prevazute în planul de prevenire și protecție, a instructiunilor proprii, precum și a atribuțiilor și responsabilităților ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă stabilite prin fișa postului;
  • 6. întocmirea unui necesar de documentații cu caracter tehnic de informare și instruire a lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă;
  • 7. elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicitatii instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucțiunile proprii, așigurarea informarii și instruirii lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă și verificarea însușirii și aplicării de către lucrători a informațiilor primite;
  • 8. elaborarea programului de instruire-testare la nivelul intreprinderii și/sau unității;
  • 9. așigurarea întocmirii planului de actiune în caz de pericol grav și iminent, conform prevederilor art. 101-107, și așigurarea că toți lucrătorii să fie instruiti pentru aplicarea lui;
  • 10. evidența zonelor cu risc ridicat și specific prevazute la art. 101-107;
  • 11. stabilirea zonelor care neceșită semnalizare de securitate și sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar și amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau sănătate la locul de muncă;
  • 12. evidența meseriilor și a profeșiilor prevăzute de legislația specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;
  • 13. evidența posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare;
  • 14. evidența posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor și/sau control psihologic periodic;
  • 15. monitorizarea functionării șistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsură și control, precum și a instalațiilor de ventilare sau a altor instalații pentru controlul noxelor în mediul de muncă;
  • 16. verificarea stării de funcționare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgență, precum și a sistemelor de siguranță;
  • 17. efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a angajatorului asupra deficiențelor constatate și asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora;
  • 18. întocmirea rapoartelor și/sau a listelor prevăzute de hotărârile Guvernului emise în temeiul art. 51 alîn. (1) lit. b) din lege, inclusiv cele referitoare la azbest, vibrații, zgomot și șantiere temporare și mobile;
  • 19. evidența echipamentelor de muncă și urmărirea ca verificările periodice și daca este cazul, încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competențe, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
  • 20. identificarea echipamentelor individuale de protecție necesare pentru posturile de lucru din intreprindere și întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecție, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;
  • 21. urmărirea întreținerii, manipulării și depozitării adecvate a echipamentelor individuale de protecție și a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum și în celelalte situații prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006;
  • 22. participarea la cercetarea evenimentelor conform competențelor prevăzute la art. 108-177;
  • 23. întocmirea evidențelor conform competențelor prevazute la art. 108-177;
  • 24. elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din intreprindere și/sau unitate, în conformitate cu prevederile art. 12 alîn. (1) lit. d) din lege;
  • 25. urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control și al cercetării evenimentelor;
  • 26. colaborarea cu lucrătorii și/sau reprezentantii lucrătorilor, serviciile externe de prevenire și protecție, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire și protecție;
  • 27. colaborarea cu lucrătorii desemnați/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situația în care mai mulți angajatori își desfașoară activitatea în același loc de muncă;
  • 28. urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecție și prevenire și a planului de evacuare;
  • 29. propunerea de sancțiuni și stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii obligațiilor și atribuțiilor în domeniul securității și sănătății în muncă;
  • 30. propunerea de clauze privind securitatea și sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de servicii cu alți angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini;
  • 31. întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfășurarea acestor activități.
  • 32. evidența echipamentelor, zonarea corespunzătoare, așigurarea/urmărirea ca verificările și/sau încercările periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate la timp și de către persoane competente ori alte activități necesare, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care pot fi expuși unui potențial risc datorat atmosferelor explozive;
  • 33. alte activități necesare/specifice asigurării securității și sănătății lucrătorilor la locul de muncă.
  • (2) Activitățile legate de supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor se vor efectua în conformitate cu prevederile art. 24 și 25 din lege.
  • (3) Evaluarea riscurilor cu privire la securitatea și sănătatea în muncă la nivelul intreprinderii și/sau unității, inclusiv pentru grupurile sensibile la riscuri specifice, trebuie revizuită, cel puțin în urmatoarele situații:
  • a) ori de câte ori intervin schimbări sau modificări în ceea ce privește tehnologia, echipamentele de muncă, substanțele ori preparatele chimice utilizate și amenajarea locurilor de muncă/posturilor de muncă;
  • b) după producerea unui eveniment;
  • c) la constatarea omiterii unor riscuri sau la apariția unor riscuri noi;
  • d) la utilizarea postului de lucru de către un lucrător aparținând grupurilor sensibile la riscuri specifice;
  • e) la executarea unor lucrări speciale.
  •  

Cum ne puteți găsi

Image

Contact

Date firmă

 • CUI: 3195136
 • Număr Înregistrare: J29/3640/1992
 • Jud. Prahova

Distribuiți-ne pe

Folosim cookies

În vederea îmbunătățirii navigării și a colectării anonime de statistici pentru perfecționare, acest website transmite cookies în calculatorul dvs. Continuarea navigării pe acest site reprezintă acceptul dvs.